top of page

Brukervilkår

Tjenesten, en musikk applikasjon, (“Tjenesten”), leveres av Gjenklang AS, org. nr. 929431278, Hallvard Bergves vei 10 A, 0976 Oslo (“Gjenklang”).

Kunden er en person eller en virksomhet som yter pleie- og omsorgstjenester innen helsevesenet, på institusjon eller annen bestemt lokasjon, en kommune eller en privatperson som har tegnet et abonnement på Tjenesten.

Disse brukervilkårene (“Vilkårene”) gjelder både for Kunden og ansatte hos Kunden som bruker Tjenesten («Brukere»). Dersom Kunden er en person, vil Kunden også være Bruker.

1. OM TJENESTEN

Tjenesten er tilgang til en database med musikk for bruk som underholdning og aktivitetsbistand for pasienter eller beboere i helsevesenet, hjemmeboende eller andre aktuelle grupper.  Tjenesten kan lastes ned som en applikasjon (app) til mobiltelefoner, og brukes til å strømme musikk via mobiltelefonen eller tilknyttede enheter. Mer informasjon om Gjenklang og våre produkter og tjenester finner du på www.gjenklang.com.

2. VILKÅRENE

Avtalen mellom Gjenklang og Kunden består av disse Vilkårene og Gjenklang’s Personvernserklæring.

Vilkårene gjelder også for Brukerne, og Kunden plikter å sørge for at Brukerne er kjent med Vilkårene, og endringer av disse.

3. BRUK AV TJENESTEN

Bruker må være 18 år og ansatt hos Kunden for å få tilgang til Tjenesten. For personlige Kunder gjelder kun aldersbegrensningen. For å kunne benytte seg av Tjenesten må Brukeren identifisere seg enten via SMS, e-post, eller gjeldende mobilapplikasjon. Brukeren skal ved innrulling i Tjenesten opprette et brukernavn og passord, som ikke skal deles med andre.

Kunden skal ikke legge inn opplysninger som kan identifisere den enkelte pasient eller person som tjenesten skal benyttes mot.

Kunden gis en ikke eksklusiv, tidsbegrenset rett til å bruke og tillate Brukere å bruke Tjenesten på Kundens lokasjoner eller oppholdssted i Norge. Bruksretten omfatter kun intern bruk hos Kunden, i forbindelse med underholdning og aktivitets-bistand for Kundens pasienter eller beboere, eller for den person tjenesten skal benyttes overfor.   

Kunden og Brukerne skal ikke overdra, gjøre tilgjengelig, kopiere, leie ut eller låne ut Tjenesten til tredjepart uten forutgående skriftlig samtykke fra Gjenklang. Kunden og Brukerne har ikke rett til å dekomponere programvare mv. som inngår i Tjenesten, modifisere eller videreutvikle slik programvare eller på annen måte skaffe seg tilgang til datamaskin-kode. Nye versjoner og oppdateringer av Tjenesten er underlagt Vilkårene og faller inn under definisjonen av Tjenesten.

Kunden og Bruker må bruke Tjenesten i samsvar med eventuelle instruksjoner fra Gjenklang.

Tjenesten skal ikke brukes til å publisere eller promotere musikk eller annet innhold som er lovstridig eller på en måte som kan virke støtende eller i strid med lov. Ved bruk av Tjenesten i strid med dette har Gjenklang rett til å stenge eller pålegge stans av Kundens og Brukerens bruk av Tjenesten inntil forholdet er rettet opp.

Kunden er ansvarlig for alle handlinger og aktiviteter ved Brukernes bruk av Tjenesten, og verken Gjenklang eller våre underleverandører er ansvarlig for uautorisert bruk eller tilgang til Tjenesten som følge av at Kunden eller Brukere har opptrådt uaktsomt.

Kundens bruk av Tjenesten skal ellers skje i henhold til gjeldende lover og offentligrettslige krav. 

4. ABONNEMENSTAVGIFT

Kunden skal betale en månedlig abonnementsavgift for Tjenesten. Betaling skal skje den 15 hver måned i henhold til faktura. Ved Kundens betalingsmislighold påløper rente etter lov om renter ved forsinket betaling av 17.12.1976 nr. 100 fra forfall og til betaling skjer.

Gjenklang kan med tre (3) måneders skriftlig varsel til Kunden endre abonnementsavgiften. Endringen får virkning fra utløpet av tre (3) måneders perioden.

5. TILGJENGELIGHET OG AVBRUDD

Om Kunden opplever problemer ved bruk av Tjenesten kan Kunden kontakte Gjenklang på e-post: info@gjenklang.com eller telefon +4741262780. Gjenklang vil svare så snart vi kan, og vanligvis innen 1 virkedag.

På grunn av tekniske, vedlikeholds- eller sikkerhetsmessige grunner kan Gjenklang treffe hensiktsmessige tiltak som kan påvirke tilgangen til Tjenesten. Gjenklang vil så langt det er praktisk mulig informere om eventuell utilgjengelighet/begrensinger på Tjenestene. Informasjonen vil bli gitt gjennom de informasjonskanaler Gjenklang har tilgang til, f.eks. via applikasjonen eller Gjenklang’s nettside, og på den måte og i den utstrekning Gjenklang finner hensiktsmessig.

Tjenesten kan bli avbrutt av omstendigheter utenfor Gjenklang’s eller våre underleverandørers kontroll, som kan påvirke Tjenestens funksjonalitet og tilgjengelighet. Hverken Gjenklang eller våre underleverandører er i stand til å kontrollere slike forhold, og Gjenklang kan derfor ikke garantere kontinuerlig eller uavbrutt tilgang til Tjenesten. Gjenklang skal imidlertid i rimelig utstrekning søke å fjerne faktorer som forstyrrer eller risikerer å forstyrre Tjenestens funksjonalitet og tilgjengelighet.

Gjenklang forbeholder seg retten til når som helst å avslutte Kundens tilgang til Tjenesten dersom Gjenklang mistenker at Kunden eller Brukerne bryter Vilkårene, eller på annen måte handler på en måte som medfører at Gjenklang, våre underleverandører, andre brukere eller personer risikerer tap eller skade. Kunden er økonomisk ansvarlig overfor Gjenklang i den utstrekning det følger av alminnelige erstatningsrettslige regler.

7. OPPGRADERING OG VEDLIKEHOLD

Oppgraderte eller nye funksjoner, samt nye versjoner av Tjenesten, vil bli implementert i Tjenesten i den utstrekning Gjenklang finner hensiktsmessig. Gjenklang forbeholder seg retten til, uten forvarsel og til enhver tid, å endre eller justere Tjenesten eller måten Tjenesten leveres på.

Gjenklang forbeholder seg retten til å kun gjøre nødvendige sikkerhetsoppdateringer av Tjenesten 5 år etter at Tjenesten ble levert. 

8. BRUK AV PERSONDATA

Følgende data vil bli behandlet av Gjenklang for at Gjenklang skal kunne levere Tjenesten:

 1. Brukerdata som e-postadresse, navn, telefonnummer, fødselsår, adresse, arbeidsgiver, norsk morsmål[FK1] ,

 2. Informasjon om Bruker sin bruk av Tjenesten,

  1. Søkehistorikk, strømmehistorikk, kontoinnstillinger, Brukerbibliotek

  2. URL, nettidentifikatorer, enhets-ID, type nettverkstilkobling, språk, IP-adresse,

 3. Informasjon eller data som Bruker eller Kunden velger å legge inn i Tjenesten; og

 4. Informasjon eller data som opprettes i Tjenesten, som sluttbrukerstatistikk.

Gjenklang kan dele informasjon om Bruker gjennom sin bruk av Tjenesten til andre aktører for å forbedre Tjenesten, samt for å bidra til en mer helhetlig forståelse av kunder og brukere sine behov[TMG2] .

En mer omfattende og detaljert beskrivelse av innsamlingen og behandlingen av personopplysninger finnes i Personvernerklæringen.

9. COOKIES

Cookies eller informasjonskapsler er passive tekstfiler eller deler av informasjon, som er lagret i Brukerens enhet ved tilkobling til Tjenesten. Informasjonskapsler brukes til å forbedre brukeropplevelsen og å skaffe informasjon som statistikk om sluttbrukerens bruk av Tjenesten. Brukeren aksepterer bruk av informasjonskapsler, men kan innstille sin enhet til å nekte informasjonskapsler. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten eller tilgjengeligheten til Tjenesten.

10. IMMATERIELLE RETTIGHETER

Alle rettigheter, inkludert immaterielle rettigheter, til Tjenesten, herunder all musikk og annet innhold i Tjenesten, tilhører Gjenklang og våre underleverandører. Rettighetene inkluderer, men er ikke begrenset til musikk, grafikk, bilder, annet innhold, varemerker, kjennetegn, drift, metoden, programvare og utformingen av Tjenesten. Kunden og Brukeren oppnår ingen immaterielle rettigheter til Tjenesten eller noen rettigheter til materialet som oppstår ved bruk av Tjenesten.

11. TREDJEPARTS APPLIKASJONER ELLER UTSTYR

For å kunne bruke deler av Tjenesten, kan Brukeren behøve tilgang til visse tredjepartsapplikasjoner eller tredjeparts utstyr. Brukeren er ansvarlig for å gjennomføre installasjoner og oppdateringer av slike tredjepartsapplikasjoner.

Brukeren må bruke tredjepartsapplikasjon i samsvar med vilkårene for denne applikasjonen. Ved eventuelle krav rettet mot Gjenklang eller våre underleverandører på grunn av Brukers bruk av tredjepartsapplikasjonen, skal Kunden holde Gjenklang skadesløse.

Verken Gjenklang eller våre underleverandører er ansvarlige for mangler i, og garanterer ikke for funksjonaliteten til, noen tredjepartsapplikasjon.

 

12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNING

Tjenesten skal være i samsvar med den kvalitet det er rimelig å forvente på grunnlag av formålet med Tjenesten. Hvis Tjenesten ikke tilfredsstiller kravene, skal Gjenklang rette Tjenesten uten ekstra kostnader for Kunden innen rimelig tid.

Gjenklang skal så langt det lar seg gjøre opprettholde eksisterende musikkgrunnlag og musikk kvalitet i Tjenesten gjennom hele avtaleperioden. Men Gjenklang gir ingen garantier for at musikkgrunnlaget i Tjenesten ikke kan inneholde feil eller mangler.

Utover dette leveres Tjenesten som den er ("as is"). Kunden må selv vurdere og avgjøre om Tjenesten passer til for bruk for Kundens formål.

Gjenklang er ikke i noe tilfelle ansvarlig for

 1. skader, feil, tap av data eller andre tap som skyldes forhold på Kundens side,

 2. forhold som ligger utenfor Gjenklang kontroll og som Gjenklang ikke måtte forutse følgene av, eller

 3. følgeskader eller tilfeldige tap eller skader, skade eller tap av noen art med hensyn til tap av fortjeneste, drifts- eller virksomhetsavbrudd, tap av data, personskade, død, eller andre indirekte eller avledede tap eller skader som følge av eller som på noen måte er relatert til Kundens bruk av Tjenesten.

Gjenklang sitt ansvar for Kundens direktetap er begrenset til samlet avtalt vederlag for 3 måneder.

13. ENDRINGER AV VILKÅRENE OG OVERDRAGELSE AV AVTALEN

Gjenklang kan til enhver tid gjøre endringer i eller tillegg til disse Vilkårene. Kunden vil bli varslet om alle vesentlige endringer.

Endringene av Vilkårene blir automatisk gjeldende senest fjorten (14) dager etter at endringen er publisert i Tjenesten. Ved å bruke Tjenesten etter dette skal Kunden anses å ha akseptert de nye Vilkårene.

Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter eller plikter etter Avtalen til en tredjepart uten Gjenklang sitt forutgående skriftlige samtykke. Gjenklang kan overdra Avtalen eller hele eller deler av sine rettigheter og/eller plikter etter Avtalen til en tredjepart.

14. VARIGHET OG OPPSIGELSE

Vilkårene gjelder fra Kunden tegner abonnement på Tjenesten, og frem til abonnementet er oppsagt. Normalt løper abonnement i 1 år. Deretter kan Kunden eller Gjenklang si opp abonnementet med tre (3) måneders skriftlig varsel.

Selv om Kunden eller Brukerne har sluttet å bruke Tjenesten, fortsetter abonnementet å løpe frem til det blir sagt opp. 

15. LOVVALG OG VERNETING

Tvist mellom partene knyttet til Avtalen skal søkes løst gjennom forhandlinger. Fører forhandlingene ikke frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

bottom of page